TAAT Technologie Cyfrowe

Skróty klawiaturowe w Windows

Prawie wszystkie operacje w Windows można wykonać za pomocą klawiatury. Używanie skrótów klawiaturowych w znacznym stopniu przyspiesza pracę, a jednoczesne użycie obu rąk — klawiatury i myszy — pozwala na sprawną i dokładną kontrolę nad komputerem.

Prawie każda osoba zamieszcza w CV wpis „obsługa MS Windows”. Co to właściwie znaczy? W jakim stopniu potrafisz obsługiwać Windows? Jak wydajnie pracujesz?

Sprawdź się i zobacz, których skrótów jeszcze nie używasz. Zobacz jak znacznie ułatwia Ci pracę zapamiętanie kombinacji tych kilku klawiszy.

Eksperyment

Aby sprawdzić umiejętność pracy na klawiaturze, odłóż mysz na bok i spróbuj pracować bez niej. Uzywaj wyłącznie klawiatury. Spóbuj włączać i wyłączać programy, przesuwać i zmieniać okna, kopiować i przenosić pliki. Trudno? Możesz skorzystać ze ściągi poniżej.

Podstawowe skróty klawiaturowe

Podstawowe skróty klawiaturowe
Skrót Polecenie
Esc Anuluj, Przerwij
Enter Uruchom, Potwierdź
Ctrl+Esc Wyświetl menu Start
Alt+Spacja Wyświetl menu systemowe aktywnego okna
Strzałki Poruszaj się po menu, tekście
Alt+Tab Przełączyć między otwartymi oknami
Delete Usuń
Shift+Delete Trwale usuń zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu
Ctrl przeciągając element Skopiuj zaznaczony element
Ctrl+Shift przeciągając element Utwórz skrót do zaznaczonego elementu
F1Pomoc
F2 Zmień nazwę zaznaczonego elementu
F3 Wyszukaj plik lub folder
Alt+Enter Wyświetl właściwości zaznaczonego elementu
Alt+F4 Zamknij aktywny element lub aktywny program
Alt+Spacja Otwórz menu skrótów aktywnego okna
Ctrl+F4 Zamknij aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów
F5 Odświeżyć aktywne okno
Alt+Esc Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane
F6 Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu
F4 Wyświetl listę paska adresu w oknie Mój komputer lub
Backspace O jeden poziom wyżej, wstecz
Shift podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Nie uruchamiaj automatycznego odtwarzania CD

Operacje na tekście, skróty edycyjne

Skróty edycyjne, operacje na tekście
skrót polecenie
Esc Anuluj
Lewy Alt+podkreślona litera w menu otwórz odpowiednie menu
Prawy Alt+odpowiednia litera polskie znaki diakrytyczne
Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu Wykonaj odpowiednie polecenie
Strzałka w prawo Otwórz menu z prawej strony lub podmenu
Strzałka w lewo Otwórz menu z lewej strony lub Zamknij podmenu
Strzałki poruszanie się po dokumencie po jednym wierszu/literze
Ctrl+Strzałka przesunięcie się o całe słowo
Ctrl+Shift+Strzałka zaznaczanie po całym słowie
Ctrl+Strzałka w dół Przesuń kursor na początek następnego akapitu
Ctrl+Strzałka w górę Przesuń kursor na początek poprzedniego akapitu
Delete kasowanie znaku za kursorem
Ctrl+Delete kasowanie całego słowa za kursorem
Backspace kasowanie znaku przed kursorem
Ctrl+Backspace kasowanie całego słowa przed kursorem
Home przejście na początek linii
End przejście do końca linii
Shift + klawisze poruszania się po tekście zaznaczenie tekstu
Shift+Home zaznaczenie do początku wiersza
Shift+End zaznaczenie do końca wiersza
Ctrl+Home przejście na początek dokumentu
Ctrl+End przejście na koniec dokumentu
Ctrl+Shift+Home zaznaczenie do początku dokumentu
Ctrl+Shift+End zaznaczenie do końca dokumentu
Ctrl+A Zaznacz wszysto
Ctrl+C Kopiuj (Cut)
Ctrl+X Wytnij (Xtract)
Ctrl+V Wklej (Paste)
Ctrl+Z Cofnij (UnDo)
Ctrl+Y Potwtórz (ReDo)
Ctrl+F Wyszukaj (Find)
Ctrl+B Pogrubienie
Ctrl+I Kursywa, pochylenie
Ctrl+U Podreślenie
Ctrl+P Drukowanie

Poruszanie się po oknach, formularzach na stronach internetowych

Poruszanie się po oknach
skrót akcja
Alt+Enteruruchom na pełnym ekranie
Tab Przejdź do następnej opcji/pola
Shift+Tab Przejdź do poprzedniej opcji/pola
Ctrl+Tab Przejdź do następnej karty
Ctrl+Shift+Tab Przejdź do poprzedniej karty
Alt+podkreślona litera Wykonaj odpowiadające literze polecenie lub Zaznacz odpowiadającą jej opcję
Enter Wykonaj polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi
Spacja Zaznacz lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Klawisze strzałek Zaznacz przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji
F1 Wyświetl Pomoc
F4 Wyświetl elementy na aktywnej liście
Backspace Otwórz folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie

Poruszanie się po stronach internetowych za pomocą klawiatury

Skróty klawiaturowe przydatne podczas przeglądania internetu zależą od przeglądarki jakiej używasz (zobacz listę skrótów dla Firefox'a). Podstawowe, uniwersalne skróty to:

Skróty na stronach internetowych
skrótakcja
TABnastępny element
Shift+TABpoprzedni element
Spacjastrona w dół
Shift+Spacjastrona w górę
Enterakcja
skróty klawiaturowe (accesskey): 0, 1, 2... + klawisz skrótu (w zależności od przeglądarki i wesji, w Internet Explorer: Alt)skocz do miejsca oznaczonego skrótem

Skróty z klawiszem Windows

Na dowolnej klawiaturze, na której jest klawisz logo Windows (Logo Windows na klawiaturze PC) można używać następujących skrótów klawiaturowych:

Skrót Polecenie
Klawisz menu kontekstowego (klawisz aplikacji) Otwiera menu kontekstowe (podręczne)
Logo Windows na klawiaturze PC Wyświetl lub ukryj menu Start
Logo Windows na klawiaturze PC+Break Wyświetl okno dialogowe Właściwości systemu
Logo Windows na klawiaturze PC+D Wyświetl pulpit
Logo Windows na klawiaturze PC+M Minimalizuj wszystkie okna
Logo Windows na klawiaturze PC+Shift+M Przywróć zminimalizowane okna
Logo Windows na klawiaturze PC+E Otwórz okno Mój komputer
Logo Windows na klawiaturze PC+F Wyszukaj plik lub folder
Ctrl+Logo Windows na klawiaturze PC+F Wyszukaj komputery
Logo Windows na klawiaturze PC+F1 Wyświetl Pomoc systemu Windows
Logo Windows na klawiaturze PC+L Zablokuj komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lub przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny sieciowej
Logo Windows na klawiaturze PC+R Otwórz okno dialogowe Uruchamianie
Logo Windows na klawiaturze PC+U Otwórz program Menedżer narzędzi

Przeglądanie folderów — skróty klawiaturowe Eksploratora Windows

Skrót Polecenie
End Wyświetl dolny fragment aktywnego okna
Home Wyświetl górny fragment aktywnego okna
Num Lock+Gwiazdka na klawiaturze numerycznej (*) Wyświetl wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze
Num Lock+Znak plus na klawiaturze numerycznej (+) Wyświetl zawartość zaznaczonego folderu.
Num Lock+Znak minus na klawiaturze numerycznej (-) Zwinąć zaznaczony folder
Strzałka w lewo Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub Zaznacz folder nadrzędny
Strzałka w prawo Wyświetl obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub Zaznacz pierwszy podfolder